Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.0831


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

28.01.2022
№ KZ.Q.02.0831.C22.009745
28.01.2025 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 28.01.2022


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 170540031526, "QAZAQ certification" ЖШС , Қазақстан, Алматы қ., Әуезов ауданы, Мамыр-4 ш/а, 3 қабат, №300 кеңсе

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 000940001327, "Dos Support" ЖШС, Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қ.ә., Бақтыгерей Құлманов көшесі, 23 құрылыс

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Азық-түлік өнімінің қауіпсіздік менеджменті

қоғамдық тамақтану қызметтеріне (E)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 22000-2019 «Азық-түлік өнімінің қауіпсіздік менеджменті жүйесі. Азық-түлік өнімін құру тізбегіне қатысатын ұйымдарға қойылатын талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
М. МУКАНОВА

Сарапшы-аудитор Е. КУРМАНГАЛИ

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.0831


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 28.01.2022 г.
KZ.Q.02.0831.C22.009745
Действителен до 28.01.2025 г.
Дата первичной сертификации: 28.01.2022 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 170540031526, ТОО "QAZAQ certification" , Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., мкр.Мамыр-4, дом 197А, 3 этаж, офис №300

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 000940001327, ТОО "Dos Support", Казахстан, Атырауская область, Атырау г.а., улица Бақтыгерей Құлманов, строение 23

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности пищевой продукции

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
услугам общественного питания (E)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям участвующим в цепи создания пищевой продукции»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
М. МУКАНОВА

Эксперт-аудитор Е. КУРМАНГАЛИ

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”