Сынақ зертханасы
Акционерное общество «ArcelorMittal Tubular Products Aktau»
Аккредиттеуден кейінгі келісімге қол қойылды. Аккредиттеу аттестаты қалыптастырылды
30.12.2021
30.12.2026
KZ.T.13.E0748
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар (СЗ)
Повторная аккредитация
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”