Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.09.E0310


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

05.03.2021
№ KZ.2710871.07.03.02627
31.01.2023 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 31.01.2020


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 091240006534, "Ұлттық стандарт" сертификаттау орталығы" ЖШС , Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ.ә., С. Есқалиев көш., 297 үй, 34 т.е.б

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 050840002425, "ARKANTOR" ЖШС, Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қ.ә., 29 шағын ауданы, 203/1 ғимарат

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға және жобалау қызметтеріне (41.10.0, 41.20.1, 41.20.2, 41.20.3, 41.20.4, 42.11.1, 42.12.0, 42.13.0, 42.21.1, 42.21.2, 42.21.9, 42.22.0, 42.91.0, 42.99.0, 43.11.0, 43.12.1, 43.12.2, 43.12.3, 43.13.0, 43.21.1, 43.21.9, 43.22.0, 43.29.1, 43.29.8, 43.29.9, 43.31.0, 43.32.0, 43.33.0, 43.34.0, 43.39.0, 43.91.0, 43.99.1, 43.99.2, 43.99.3, 43.99.9, 71.11.1, 71.11.2, 71.12.1, 71.12.4, 71.12.6)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
А. Иржанова-Пан

Сарапшы-аудитор С. УМРАЛЕЕВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.09.E0310


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 05.03.2021 г.
№ KZ.2710871.07.03.02627
Действителен до 31.01.2023 г.
Дата первичной сертификации: 31.01.2020 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 091240006534, ТОО "Центр сертификации "Национальный стандарт" , Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г.а., ул. С. Ескалиева, дом 297, н.п. 34

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 050840002425, ТОО "ARKANTOR", Казахстан, Мангистауская область, Актау г.а., мкрн. 29, здание 203/1

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
выполнению строительно-монтажных работ и проектной деятельности (41.10.0, 41.20.1, 41.20.2, 41.20.3, 41.20.4, 42.11.1, 42.12.0, 42.13.0, 42.21.1, 42.21.2, 42.21.9, 42.22.0, 42.91.0, 42.99.0, 43.11.0, 43.12.1, 43.12.2, 43.12.3, 43.13.0, 43.21.1, 43.21.9, 43.22.0, 43.29.1, 43.29.8, 43.29.9, 43.31.0, 43.32.0, 43.33.0, 43.34.0, 43.39.0, 43.91.0, 43.99.1, 43.99.2, 43.99.3, 43.99.9, 71.11.1, 71.11.2, 71.12.1, 71.12.4, 71.12.6)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
А. Иржанова-Пан

Эксперт-аудитор С. УМРАЛЕЕВА

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”