Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.0467


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

28.01.2022
№ KZ.Q.02.0467.C22.009750
28.01.2025 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 28.01.2022


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 170340025712, "Премиум Серт Qazaqstan" ЖШС , Қазақстан, Алматы қ., Алмалы ауданы, Гоголь көшесі 86, 203 кеңсе.

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 160540018735, "Узен Эксперт" ЖШС, Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.ә., КӨКТЕМ шағын ауданы; 1А үй:, 5 п,

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджменті

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 45001-2019 «Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
А. ЕРЕЩЕНКО

Сарапшы-аудитор М. УТЕШЕВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.0467


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 28.01.2022 г.
KZ.Q.02.0467.C22.009750
Действителен до 28.01.2025 г.
Дата первичной сертификации: 28.01.2022 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 170340025712, ТОО "Премиум Серт Qazaqstan" , Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Гоголя 86, офис 203.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 160540018735, ТОО "Узен Эксперт", Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г.а., Микрорайон КОКТЕМ; дом: 1А; кв./номер офиса/помещения: 5

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 45001-2019 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
А. ЕРЕЩЕНКО

Эксперт-аудитор М. УТЕШЕВА

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”