Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.02.0831


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

28.01.2022
№ KZ.Q.02.0831.C22.009739
28.01.2025 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 28.01.2022


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 170540031526, "QAZAQ certification" ЖШС , Қазақстан, Алматы қ., Әуезов ауданы, Мамыр-4 ш/а, 3 қабат, №300 кеңсе

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 161040020117, "IECK" (АйИСиК) ЖШС, Қазақстан, Қарағанды облысы, Балқаш қ.ә., Садық Мұхамеджанов шағын ауданы, 28/2 құрылыс

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Энергия менеджменті

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 50001-2019 «Энергия менеджменті жүйесі. Қолдану бойынша талаптар мен нұсқаулар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
М. МУКАНОВА

Сарапшы-аудитор Е. КУРМАНГАЛИ

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.02.0831


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 28.01.2022 г.
KZ.Q.02.0831.C22.009739
Действителен до 28.01.2025 г.
Дата первичной сертификации: 28.01.2022 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 170540031526, ТОО "QAZAQ certification" , Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., мкр. Мамыр-4, дом 197А, 3 этаж, офис №300

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 161040020117, ТОО "IECK" (АйИСиК), Казахстан, Карагандинская область, Балхаш г.а., Микрорайон Садыка Мухамеджанова, строение 28/2

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система энергетического менеджмента

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 50001-2019 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
М. МУКАНОВА

Эксперт-аудитор Е. КУРМАНГАЛИ

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”