Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.08.0977


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

28.01.2022
№ KZ.Q.08.0977.C22.009726
28.01.2025 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 28.01.2022


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 130740018390, "Тәуелсіз сарапшы" сапа орталығы" ЖШС , Қазақстан, Жамбыл облысы, Тараз қ.ә., Сулейменова көшесі, 9а

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
ЖСН 881111301274, "Казбеков Н.Д." ЖК, Қазақстан, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жургенов а., Былшык би к-сі, 21 ү.

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

Жол бойындағы белдеудегі объектілердің қызметін қоспағанда, мейрамханалардың қызметі және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер көрсету (56.10.1)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» (Қоспағанда: 8.3 т. Өнімдер мен қызметтерді жобалау және әзірлеу)
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Б. БЕКМАГАМБЕТОВА

Сарапшы-аудитор Б. БЕКМАГАМБЕТОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.08.0977


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 28.01.2022 г.
KZ.Q.08.0977.C22.009726
Действителен до 28.01.2025 г.
Дата первичной сертификации: 28.01.2022 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 130740018390, ТОО "Центр качества "Независимый Эксперт" , Казахстан, Жамбылская область, Тараз г.а., ул. Сулейменова, 9а

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ИИН 881111301274, ИП "Казбеков Н.Д.", Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Т.Жургенова, ул. Былшык би, д. 21

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе (56.10.1)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 «Система менеджмента качества. Требования» (Исключения: п. 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг)

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Б. БЕКМАГАМБЕТОВА

Эксперт-аудитор Б. БЕКМАГАМБЕТОВА

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”