Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.01.0318


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

29.01.2022
№ KZ.Q.01.0318.C22.009732
28.01.2025 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 23.03.2004


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 001040000498, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚы , Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1 үй

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 940240000537, "Казэнергокабель" АҚы, Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қ.ә., Қазақстан, Павлодар қаласы, Солтүстiк өндірістік аймағы, № 6/2 құрылыс

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Сапа менеджменті

Кабель-өткізгіш өнімдерін және алюминий созба сымын өндіру және сату (24.42.0, 27.32.0, 46.72.3)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
Р. КАРИМОВА

Сарапшы-аудитор О. ИСТЛЕЕВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.01.0318


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 29.01.2022 г.
KZ.Q.01.0318.C22.009732
Действителен до 28.01.2025 г.
Дата первичной сертификации: 23.03.2004 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 001040000498, АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" , Казахстан, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Ауэзова 28/1

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 940240000537, АО "Казэнергокабель", Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г.а., Промышленная зона Северная, строение № 6/2

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
Производство и реализация кабельно-проводниковой продукции и катанки алюминиевой (24.42.0, 27.32.0, 46.72.3)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 9001-2016 «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
Р. КАРИМОВА

Эксперт-аудитор О. ИСТЛЕЕВА

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”