Сертификат (на казахском языке)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ


KZ.Q.01.0318


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

28.01.2022
№ KZ.Q.01.0318.C22.009735
28.01.2025 дейін жарамды
Бастапқы сертификаттау күні: 08.02.2013


СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН
БСН 001040000498, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚы , Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1 үй

ОСЫ СЕРТИФИКАТ
БСН 971140000809, "Стальмонтаж" фирмасы ЖШС, Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қ.ә., Циолковский көшесі, 122

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ
Экологиялық менеджмент

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы)
ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 14001-2016 «Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық»
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
О. ИСТЛЕЕВА

Сарапшы-аудитор Р. КАРИМОВА

Сертификат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


KZ.Q.01.0318


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 28.01.2022 г.
KZ.Q.01.0318.C22.009735
Действителен до 28.01.2025 г.
Дата первичной сертификации: 08.02.2013 г.


ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
БИН 001040000498, АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" , Казахстан, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Ауэзова 28/1

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
БИН 971140000809, ТОО фирма "Стальмонтаж", Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул. Циолковского, 122

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система экологического менеджмента

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо
О. ИСТЛЕЕВА

Эксперт-аудитор Р. КАРИМОВА

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”